fbpx
OPIS PROJEKTU

Problemem, który chcieliśmy rozwiązać realizując ten projekt to brak narzędzi systematycznej i rzetelnej weryfikacji jakości pracy radnych.

Władze publiczne powinny mieć poczucie realizowanej przez nią misji, ale jednocześnie należy zapewnić obywatelom możliwość przyglądania się jakości ich pracy. Społeczeństwo ma prawo obserwować poczynania swoich reprezentantów – jest to jeden z wyznaczników świadomości obywatelskiej i przejaw właściwych postaw obywatelskich.

Niestety mieszkańcy nie mają zawsze możliwości bezpośredniej systematycznej i rzetelnej weryfikacji jakości ich pracy, dodatkowo często też nie interesują sią tymi sprawami. Może to wynikać z braku czasu oraz szczegółowej wiedzy. Formalnie zadania kontrolne w ich imieniu realizują powołane do tego organy władzy publicznej (NIK, RIO, organy nadrzędne – wojewoda itd.), które dysponują odpowiednimi uprawnieniami oraz instrumentami. Nie zmienia to jednak zasadności aby lokalne wspólnoty mieszkańców miały możliwość efektywnego i systematycznego monitorowania działań władz samorządowych, od których często zależy poziom ich życia na danym obszarze.

W ramach projektu wyznaczeni i przeszkoleni obserwatorzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Dzielnicy, w pracach komisji, przyglądają się pracy radnych w „terenie”. Miernikiem oceny pracy radnych są zebrane przez każdego radnego punkty na podstawie, których opracowywany jest ranking radnych w dzielnicy za dany okres.

Zadania sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO (Priorytet 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich)

2022

Ranking roczny 2022
Ranking I półrocze 2022

2021
Ranking roczny 2021
Ranking I półrocze 2021

2020
Ranking IV kwartał 2020
Ranking III kwartał 2020
Ranking II kwartał 2020
Ranking I kwartał 2020

2019
Ranking IV kwartał 2019

CEL PROJEKTU
  • obiektywna, konstruktywna i rzeczywista ocena zaangażowania radnych w pełnieniu mandatu w Radzie,
  • zwiększanie świadomości o obowiązkach i działalności radnych wśród mieszkańców,
  • informowanie o działaniach radnych i ocenie ich zaangażowania w realizację mandatu,
  • motywowanie radnych do większej aktywności w zakresie realizacji mandatu udzielonego przez mieszkańców.
INFORMATOR BAROMETRU OBYWATELSKIEGO

Opracowanie stanowi przedstawienie Rada dzielnicy m. st. Warszawy jako jednostki pomocniczej m. st. Warszawy w kontekście prawnym i społecznym, z szczególnym uwzględnieniem radnego jako członka organu stanowiącej.

Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza części stanowi wprowadzenie do ustroju m. st. Warszawy prezentując jego rozwój historyczny, zakres działania i kompetencje dzielnic m. st. Warszawy oraz podział kompetencji organów dzielnicy.

Druga cześć obejmuje omówienie Rady dzielnicy m. st. Warszawy, w szczególności zasady wyboru rady, pierwszą sesje nowej kadencji, rolę przewodniczącego i prezydium rady, sesje i tryb obradowania rady dzielnicy, w tym komisji rady oraz przebieg procedury uchwałodawczej.

Cześć trzecia dotyczy wykonywania mandatu radnego dzielnicy m. st. Warszawy. Omówione zostają w niej uprawnienia i obowiązki radnego dzielnicy, prawne gwarancje realizacji mandatu radnego, odpowiedzialność radnych dzielnicy, wygaśniecie mandatu radnego dzielnicy, zasady składania oświadczeń majątkowych oraz szereg innych pobocznych zagadnień.

Ostatnia, czwarta część, obejmuje zagadnienia dotyczące sprawowania społecznej kontroli i obserwacji
funkcjonowania rady dzielnicy, w szczególności wykonywania mandatu radnego.

Opracowanie zawiera również aneks w postaci wyciągów z aktualnych tekstów jednolitych aktów prawnych regulujących sposobu funkcjonowania rady dzielnicy m. st. Warszawy. Powyższy materiał zalecany w szczególności obecnym radnym, przyszłym kandydatom na radnego w m.st. Warszawie oraz organizacjom pozarządowym i mieszkańcom zainteresowanym rozwojem postaw obywatelskich w społeczeństwach lokalnych.

INFORMATOR BAROMETRU OBYWATELSKIEGO

ZNAK GRAFICZNY

Znak graficzny podlega ochronie prawnej R.343209 udzielonej przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (ogłoszono w WUP 28/2021)

ŚWIADECTWO OCHRONNE

Wiadomości dotyczące projektu

Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI WE WŁOCHACH – JAKBY NIE DO KOŃCA OBYWATELSKI

W edycji BO na rok 2023 włochowscy radni pobili rekord. Ponad 50% dopuszczonych do głosowania projektów to projekty radnych. O sprawie pisaliśmy w listopadzie 2021 roku, przerażał nas wtedy udział 24% w zgłoszonych projektach. Obecnie jest ponad dwa razy więcej. Po...

RANKING RADNYCH DZIELNICY WŁOCHY ZA I półrocze 2022 ROKu

Przedstawiamy kolejny ranking radnych dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przygotowany zgodnie z założeniami autorskiej koncepcji „Barometr Obywatelski” opracowanej przez Fundacja WARSZAWA 2030+ Dzisiaj prezentujemy dane za pierwsze półrocze 2022 roku. Jak zawsze ocenę...

„Sprawy różne”

Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy ustala przewodniczący rady, z kolei za porządek posiedzeń komisji rady odpowiada przewodniczący danej komisji (z wyjątkiem sesji nadzwyczajnych w przypadku, których to wnioskodawcy wskazują na porządek obrad). Dobrym zwyczajem jest...

RADNY JAKO DOCIEKLIWY KONTROLER

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, zasadnicza funkcja rady dzielnicy jest funkcja kontrolna. W celu realizacji tej funkcji ustawodawca przewidział szereg narzędzi, które przysługują radnym. Jak wskazuje, art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w wykonywaniu...

RANKING RADNYCH DZIELNICY WŁOCHY ZA 2021 ROK‼

Przedstawiamy kolejny, trzeci już roczny ranking radnych dzielnicy Włochy m.st. Warszawy opracowany zgodnie z założeniami autorskiej koncepcji „Barometr Obywatelski” prowadzonej przez Fundacja WARSZAWA 2030+ Jak zawsze ocenę wyników i wnioski pozostawiamy mieszkańcom...

RADNY DZIELNICY W MIEJSKIEJ SPÓŁCE LUB INNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ?

godnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy ​do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy, w tym przepisy tzw. prawa antykorupcyjnego. W przypadku jednak radnych dzielnicy odpowiednie zastosowanie przepisów...

CZY RADNI MIESZKAJĄ W DZIELNICY?

Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy, do radnych dzielnicy odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące radnych gminy (wszystkie, nie tylko te zawarte w ustawie o samorządzie gminnym) oraz przepisy ustawy Kodeks wyborczy. Z kolei art. 10 § 1 pkt...

ZAPYTANIA NA SESJI

W poprzednich wpisach wyjaśniliśmy czym jest interpelacja i jakie są prawne ramy tego narzędzia służącego radnym do wykonywania obowiązków. Jednak poza interpelacjami składanymi na piśmie, radni mogą kierować do zarządu dzielnicy ustne zapytania. Zgodnie ze statutem...

INTERPELACJE RADNYCH

Zgodnie z § 32 Statutu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców. Zgodnie z treścią przepisu interpelacja dotyczy spraw istotnych i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania...

OCHRONA SYGNALISTÓW

Od 17 grudnia 2021 dla większych pracodawców (250 i więcej pracowników) zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony tzw. sygnalistów. Są to osoby, które dokonały zgłoszenia naruszenia prawa w zakresie: - zamówień publicznych; - usług, produktów i rynków...

RADNY – ORGANIZATOR LOKALNYCH IMPREZ CZY STRAŻNIK DZIAŁAŃ ZARZĄDU?

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz...

Dostępność radnych

Zgodnie z Art. 23 ustawy o samorządzie gminnym: "...Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia..." W ramach naszego projektu...

BUDŻET OBYWATELSKI – JAKBY MAŁO OBYWATELSKI…

Koncepcja, która legła u podstaw budżetów obywatelskich jest niezwykle cenna i ważna w środowisku samorządowym. Przecież nikt inny, jak sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co chcieliby mieć w swoim lokalnym otoczeniu. Mieszkańcy składają pomysły a...

Skrzynka mailowa dla mieszkańców

Szanowni Państwo, Zgodnie z naszymi zapowiedziami z końca 2020 roku kontynuujemy nasz pionierski w skali kraju projekt „Barometr Obywatelski” i cały czas zbieramy informacji o pracy radnych z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W wyniku wewnętrznej ewaluacji...

Ocena radnych w 2020 roku

? The Winner is…… ? Za nami ponad rok wnikliwej obserwacji pracy włochowskich radnych. Społeczni obserwatorzy uczestniczyli we wszystkich sesjach, komisjach, sprawdzali dostępność dyżurów oraz aktywność radnych. Jaka jest włochowska rada? Generalnie najłatwiej...

Trzeci kwartał 2020 – ocena radnych

Szanowni Mieszkańcy, ? Przedstawiamy już czwarty kwartalny ranking radnych opracowany zgodnie z założeniami projektu „Barometr Obywatelski w dzielnicy Włochy m.st Warszawy” prowadzonego przez Fundacja WARSZAWA 2030+ . Prezentujemy dane w ujęciu za III kwartał oraz...

Wakacje radnych

⛱ WAKACJE RADNYCH ? Trwająca epidemia w ostatnich miesiącach znacznie zmieniła działania włochowskiej Rady, radni zrezygnowali ze swoich dyżurów, sesje i komisje odbywają się zdalnie. Niestety problemy mieszkańców i dzielnicy nie wybierają sobie tego czy innego czasu,...

Pierwsze półrocze 2020 roku – ocena radnych

Szanowni Mieszkańcy, ? Za nami sześć miesięcy oceny prac radnych w 2020 roku, z czego trzy w trudnych warunkach reżimu sanitarnego, podczas których sesje oraz komisje odbywały się zdalnie. Pandemia nie zwalnia radnego jednak z ustawowych obowiązków, które zobowiązany...

Pierwszy kwartał 2020 – ocena radnych

? PIERWSZY KWARTAŁ 2020 - OCENA RADNYCH ? Społeczni obserwatorzy monitorowali w pierwszym kwartale 2020 roku pracę radnych Dzielnicy Włochy. Podobnie jak dotychczas, aktywność radnych podlegała ocenie w trzech kategoriach: praca na sesji, praca w przedmiotowych...

Radny w czasie narodowej kwarantanny

? RADNY W CZASIE NARODOWEJ KWARANTANNY ? Czas ogólnonarodowej kwarantanny związanej z epidemią SARS-CoV-2 i wprowadzony stan epidemiczny, a wraz z nim zalecenia ograniczenia aktywności zawodowej oraz społecznej, prowadzenie pracy zdalnej, a także ograniczenia w...

Skrzynka mailowa dla mieszkańców

? SKRZYNKA MAILOWA DLA MIESZKAŃCÓW ? Pierwsze emocje związane z rankingiem radnych Dzielnicy Włochy za ostatni kwartał 2019 roku za nami. Społeczni obserwatorzy byli obecni na wszystkich sesjach, komisjach, obserwowali radnych w terenie, sprawdzali obecność na...

Ranking radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w IV kwartale 2019 roku

Przez ostatni kwartał 2019 roku, przeszkoleni mieszkańcy powołani w ramach naszego projektu jako społeczni obserwatorzy z uwagą przyglądali się pracy radnych dzielnicy Włochy. Monitorowali pracę członków Rady Dzielnicy na sesjach, ale i w trakcie spotkań właściwych...

Radni interpelacje piszą…

✍ RADNI INTERPELACJE PISZĄ… ? Zgodnie z art. 24 ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelację i zapytania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawodawca zastrzegł, że interpelacja powinna dotyczyć spraw o...

O udziale radnych na posiedzeniach sesji Rady Dzielnicy

? RADNY – PRZEDSTAWICIEL MIESZKAŃCÓW CZY „MASZYNKA DO GŁOSOWANIA” – czyli o udziale radnych na posiedzeniach sesji Rady Dzielnicy ? Radny wykonuje swój mandat po złożeniu ślubowania, w którym zobowiązuje się obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,...

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…

? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…powiedział Mały Książę – ale czy tak może powiedzieć radny sprawujący mandat? Polityka informacyjna jest niesłychanie istotna dla wizerunku radnych, jak i dla budowania zaufania mieszkańców dzielnicy do wybranych przez siebie...

Jak to z dyżurami było…?

? JAK TO Z DYŻURAMI BYŁO…? ? Analizując miejsce i terminy dyżurów radnych kadencji 2018-2023 po roku sprawowania mandatu zamieszczone na profilach radnych na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy wynika, że 2 radnych w ogóle nie ma uzupełnionych danych, kiedy mieszkańcy...

Czy łatwo zidentyfikować włochowskich Radnych?

? CZY ŁATWO ZIDENTYFIKOWAĆ WŁOCHOWSKICH RADNYCH? ℹ Radny ma jednak ustawowy obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami między innymi dlatego każdy radny powinien mieć ustalone terminy dyżurów, tak aby mieszkaniec szybko i sprawnie mógł je...

O obowiązkach Radnego

? CO KAŻDY MIESZKANIEC WŁOCH WIEDZIEĆ POWINIEN…CZYLI OBOWIĄZKI RADNEGO ? Podstawowym obowiązkiem radnego jest udział w pracach rady dzielnicy i jej komisjach. Radny obowiązany jest kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej dzielnicy. Radny utrzymuje stałą więź z...

Czy mieszkańcy Włoch znają swoich Radnych?

CZY MIESZKAŃCY WŁOCH ZNAJĄ SWOICH RADNYCH? ℹ Badanie przeprowadzono wśród 312 mieszkańców Dzielnicy Włochy w wieku powyżej 18 roku życia z podziałem na trzy okręgi wyborcze. ❓ Jak zwiększyć rozpoznawalność radnych w ich okręgach wyborczych? ? Prawie połowa...

Barometr obywatelski dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

? Barometr obywatelski dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ❓ Czy i jak możemy monitorować pracę radnych naszej dzielnicy? Jaka jest włochowska Rada Dzielnicy? Czy radni działają aktywnie na rzecz wszystkich mieszkańców i dobra wspólnego? Czy radni widzą w mieszkańcach...

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.