Pierwszy kwartał 2020 – ocena radnych

? PIERWSZY KWARTAŁ 2020 – OCENA RADNYCH

? Społeczni obserwatorzy monitorowali w pierwszym kwartale 2020 roku pracę radnych Dzielnicy Włochy. Podobnie jak dotychczas, aktywność radnych podlegała ocenie w trzech kategoriach: praca na sesji, praca w przedmiotowych komisjach oraz praca w tzw. terenie.

? W ocenianym okresie odbyły się dwie sesje (w lutym i marcu) oraz kilkanaście komisji. Marzec, ze względów na szerzącą się epidemię Covid-19, był trudnym miesiącem do oceny pracy radnych w komisjach – zdecydowana większość posiedzeń została odwołana, stąd też nie braliśmy ich pod uwagę. Obserwatorzy w marcu skupili się tylko na pracy radnych podczas sesji oraz w terenie. Łącznie w pierwszym kwartale radny mógł uzyskać 690 pkt.

?? Interpretację wyników poszczególnych radnych pozostawiamy Mieszkańcom. Natomiast musimy zwrócić uwagę na ponownie bardzo słabą ocenę radnego Rafała Trojana. Mała liczba uzyskanych przez niego punktów jest wynikiem jego nieobecności na sesjach oraz na komisjach w których zasiada.

? Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym radny ma obowiązek brania udziału w pracach rady gminy i jej komisjach(…). Uczestnictwo w sesjach rady dzielnicy i w pracach komisji (przejawiająca się udziałem w głosowaniach), stanowi spełnienie podstawowych, ciążących na radnych dzielnicy obowiązków. Przepisy nie przewidują jednak żadnych sankcji za takie zachowania radnych, nawet gdyby uznać, że są one ewidentne, systematyczne czy rażące.

? Jedną z cech, która charakteryzuje mandat radnego jest nieodwołalność, która polega na tym, że wyborcy nie mogą odwołać swojego przedstawiciela w trakcie kadencji. Wydaje się, iż więcej w tej sytuacji mogą zrobić sami radni, koleżeńsko dyscyplinując radnego i wskazując, iż takie postawy mogą naruszać zaufanie mieszkańców do całej Rady.

⚠ Przed nami kolejny kwartał. Ze względu na niespotykaną sytuację epidemiczną i jej daleko idące skutki społeczne i gospodarcze będzie to na pewno też trudny i wymagający kwartał dla radnych. Rady dzielnic i gmin w całej Polsce włączają się w pomoc zwłaszcza starszym i schorowanym mieszkańcom, zarówno przy robieniu niezbędnych zakupów spożywczych czy lekarstw, wyprowadzaniu psów, część radnych przekazuje swoje diety na zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony zdrowia. To, ile radny może zrobić na rzecz mieszkańców swojej dzielnicy, zależy przede wszystkim od kompetencji, charakteru i umiejętności danego radnego. Niemniej jednak zawsze ustawowo ma obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami, a trudnych czasach ma to szczególne znaczenie.

? W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zwana „ustawą o COVID-19” (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.,), która wprowadziła do systemu polskiego prawa samorządu terytorialnego „zdalny tryb obradowania”. Zastosowanie nowych możliwości a w szczególności, takiego ich wprowadzenia aby zapewnić uczestnictwo mieszkańców w pracach rady będzie przez nas bacznie obserwowane w kolejnych miesiącach.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO

Brak dostępnego opisu zdjęcia.