STANOWISKO KOMISJI I KLUBÓW W DYSKUSJI NAD DANYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD SESJI RADY

📑Czytanie projektu uchwały obejmuje: przedstawienie projektu, opinię właściwej komisji Rady Dzielnicy, dyskusję nad projektem, zgłaszanie propozycji poprawek oraz dyskusję nad propozycjami poprawek. Czytanie projektu kończy się przegłosowaniem zgłoszonych poprawek i całego projektu uchwały albo odesłaniem do ponownego rozpatrzenia przez właściwe komisje Rady Dzielnicy.
Po wystąpieniach przedstawiciela wnioskodawcy projektu uchwały i sprawozdawców komisji Rady Dzielnicy opiniujących projekt, przewodniczący obrad otwiera dyskusję, w której zgłaszać można na piśmie poprawki do projektu uchwały oraz wnioski dotyczące dalszego procedowania nad projektem uchwały. Dyskusję przeprowadza się zgodnie z § 27 Statutu, to znaczy przewodniczący obrad udziela głosu w pierwszej kolejności przedstawicielom klubów, począwszy od największego do najmniejszego, a następnie pozostałym radnym, według kolejności ich zgłoszeń.
🧑‍🎤 Zdarza się tak niestety dosyć często, że zarówno sprawozdawca prac komisji oraz przedstawiciel klubu informują o stanowisku wobec projektu wyłącznie ograniczając się do przedstawienia informacji czy komisja bądź klub opiniuje projekt pozytywnie bądź negatywnie. W przypadku klubów zdarzają się również sytuację, gdy przedstawiciel klubu informuje, że „klub wyrazi opinię w głosowaniu”.
⚠️Taki sposób przebiegu dyskusji nad projektami uchwał powoduje, że pozostali radni nie mają pełnej informacji o przebiegu obrad nad projektem na posiedzeniu komisji, w tym zgłaszanych uwag, poprawek, zastrzeżeń oraz opinii mieszkańców obecnych na posiedzeniu komisji. Również mieszkańcy, którzy nie byli obecni na posiedzeniu komisji, a są obecni na sesji nie otrzymują takich informacji na sesji.
⚠️ W przypadku skromnych stanowisk wstępnych klubów lub ich braku, mieszkańcy nie są w stanie poznać motywacji radnych danego klubu. Nie wiedzą, dlaczego klub podjął wobec projektu uchwały określone stanowisko. To uniemożliwia lub utrudnia rzetelną ocenę programu i działalności klubu radnych.
Należy wskazać, że z uwagi na określenie w statucie gwarancji zabrania głosu przez sprawozdawców prac komisji oraz przedstawicieli klubów oraz nadanie priorytetu tym stanowiskom, jest uzasadnione oczekiwanie, że te właśnie „uprzywilejowane” głosy będą odpowiednio przygotowane oraz będą wprowadzeniem do dalszej dyskusji. Celem tych głosów wstępnych jest przekonanie do prezentowanego stanowiska oraz jego odpowiednie uzasadnienie.
❓ Jakie są Państwa oczekiwania wobec zakresu informacji przekazywanych jako sprawozdanie z prac komisji oraz stanowisk klubów radnych?