RADNY JAKO DOCIEKLIWY KONTROLER

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, zasadnicza funkcja rady dzielnicy jest funkcja kontrolna. W celu realizacji tej funkcji ustawodawca przewidział szereg narzędzi, które przysługują radnym.
➡️Jak wskazuje, art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
📑 Uprawnienie radnego do uzyskiwania informacji i materiałów ma szeroki charakter przedmiotowy. Może dotyczyć bowiem wszystkich materiałów, które są radnemu niezbędne do wykonywania mandatu. Również krąg podmiotów zobowiązanych jest bardzo szeroki. Należy odnotować, że uprawienie to jest analogiczne do uprawnienia posłów i senatorów, jednak w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku żądania materiałów radny dzielnicy ma również prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się oryginały dokumentów w celu ich przeglądania.
🕵️Prawo do wglądu w działalność oznacza natomiast możliwość przyglądania się czynnościom podejmowanym we wskazanych podmiotach. Oznacza to, że radny może brać udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach innych organów dzielnicy, w tym także jednostek organizacyjnych m st. Warszawy działających na terenie dzielnicy. Radny może jako obserwator brać udział w posiedzeniach komisji konkursowych czy też komisji przetargowych.
🚫Odmowa udostępnienia radnemu żądnych materiałów i informacji może nastąpić tylko wówczas, gdy zobowiązany podmiot wykaże, że ujawnienie informacji narusza dobra osobiste lub tajemnicę prawnie chronioną.
❗Bardzo często radni dzielnicy narzekają na brak informacji ze strony zarządu dzielnicy lub ich skromny zakres. Jednak ustawodawca wyposaża radnych w szerokie uprawnienia kontrolne, z których w naszej ocenie korzystają bardzo rzadko lub w ogóle 😕