Ranking radnych dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w I półroczu 2021 roku

💡 Przedstawiamy kolejny ranking radnych dzielnicy Włochy m.st. Warszawy opracowany zgodnie z założeniami autorskiej koncepcji „Barometr Obywatelski” prowadzonej przez Fundacja WARSZAWA 2030+
Tym razem prezentujemy dane za pierwsze półrocze 2021 roku.
👍👎Jak zawsze ocenę wyników i wnioski pozostawiamy mieszkańcom dzielnicy.
📌 Chcielibyśmy przypomnieć, iż analizie i ocenie podlegały 3 obszary działalności każdego radnego:
I. Praca w komisjach,
II. Aktywność na sesjach,
III. Praca w terenie.
⚠️ Zwracamy uwagę, iż szczególna aktywność radnego wyłącznie w jednym obszarze, np. na sesjach przy braku aktywności w pozostałych obszarach nie zapewnia wysokiej pozycji rankingowej. Podobnie jak zaangażowanie w działania społeczne lub składanie wielu interpelacji przy braku aktywności w pozostałych obszarach również nie da ostatecznie wysokiej pozycji. Patrzymy na działania radnego kompleksowo i wielopłaszczyznowo, tak aby ocena ostateczna była najbardziej obiektywna i rzetelna.
Zgodnie z wystandaryzowanym kwestionariuszem przyznawaliśmy punkty w szczególności za: obecność na komisjach/sesjach, przygotowanie merytoryczne do omawianych zagadnień, postawę wobec omawianych spraw, sposób reprezentowania interesów mieszkańców, aktywność w poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich interesariuszy.
Przyglądaliśmy się również czy i jak radni realizują obowiązek utrzymywania więzi z mieszkańcami, o którym mowa w ustawie, w szczególności dostępność radnego dla mieszkańców, uczestnictwo w wydarzeniach odbywających się na terenie dzielnicy, składanie zasadnych i merytorycznych interpelacji oraz jak radni informują mieszkańców o swojej działalności.
‼️Braliśmy również pod uwagę czy radny swoją postawą i aktywnością buduje pozytywny wizerunek Rady Dzielnicy i pogłębia zaufanie mieszkańców do niej‼️
Chcemy ponownie zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętymi założeniami uzyskanie noty powyżej 30 % możliwych punktów należy interpretować, iż radny wykonywał mandat powierzony przez mieszkańców w zadowalającym stopniu. Z drugiej strony jeśli wynik nie przekroczył progu 20% możliwej liczby punktów ocena jest zdecydowanie negatywna.
__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO