O obowiązkach Radnego

? CO KAŻDY MIESZKANIEC WŁOCH WIEDZIEĆ POWINIEN…CZYLI OBOWIĄZKI RADNEGO

? Podstawowym obowiązkiem radnego jest udział w pracach rady dzielnicy i jej komisjach. Radny obowiązany jest kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej dzielnicy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy postulaty i przedstawia je organom dzielnicy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Jak wynika z roty ślubowania radny w wykonywaniu swoich obowiązków powinien pracować godnie, rzetelnie i uczciwie, dla dobra dzielnicy i jej mieszkańców. Radny powinien spotykać się z mieszkańcami w ramach swoich dyżurów oraz informować ich o terminach i miejscu tych spotkań.

✅ Mandat radnego – to pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję z wyboru. Mandat radnego jest tzw. „mandatem wolnym”. Oznacza to, że radny reprezentuje całą wspólnotę samorządową (tzn. wszystkich mieszkańców), a nie tylko swój komitet bądź swoich wyborców, że mieszkańcy nie mogą zmusić go do określonych działań oraz że jest nieodwoływalny przed upływem kadencji – dlatego radny nie może działać tylko w interesie grupy mieszkańców, których uznaje za swoich wyborców, nie może także działać w interesie swojego komitetu wyborczego ani klubu partyjnego.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO