Ranking radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w IV kwartale 2019 roku

Przez ostatni kwartał 2019 roku, przeszkoleni mieszkańcy powołani w ramach naszego projektu jako społeczni obserwatorzy z uwagą przyglądali się pracy radnych dzielnicy Włochy. Monitorowali pracę członków Rady Dzielnicy na sesjach, ale i w trakcie spotkań właściwych komisji oraz przyglądali się pracy „w terenie”.

? Celem działania nie było jedynie opisanie rzeczywistości, ale także przyczynienie się do jej zmiany na lepsze.

? CO ANALIZOWALIŚMY?
Analizie i ocenie dokonywanej przez sześciu społecznych obserwatorów podlegały 3 obszary działalności każdego z członków Rady:
Kategoria I. Praca w komisjach,
Kategoria II. Aktywność na sesjach,
Kategoria III. Praca w terenie.

W każdym z powyższych obszarów przy obserwacji i ocenie kładziony był nacisk m. in. na następujące elementy:
➡ W kategorii praca radnych w komisjach oceniana była: obecność na komisjach, czy komisja zwołana jest w terminie umożliwiającym obecność mieszkańców, czy radny jest merytorycznie przygotowany do komisji, postawa wobec omawianych zagadnień, czy zabiera głos reprezentują interesy mieszkańców, czy próbuje znaleźć rozwiązania akceptowalne dla wszystkich interesariuszy.
➡ W kategorii aktywności radnych na sesjach obserwatorzy oceniali nie tylko samą obecność ale także m.in. przygotowanie merytoryczne do sesji, czy zabierał głos na sesji, jak często opuszczał salę posiedzeń, jego zainteresowanie omawianymi kwestiami i zaangażowanie, czy sesja zwołana była z zachowaniem wskazanych w ustawie terminów, czy prowadzona była z poszanowaniem prawa wszystkich uczestników, czy radny składał projekty uchwał podczas sesji.
➡ W kategorii praca radnych w terenie obserwatorzy oceniali: miejsce i godziny dyżurów, obecność radnego podczas wskazanego dyżuru, możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego, uczestnictwo radnego w wydarzeniach odbywających się na terenie dzielnicy, zwłaszcza tych organizowanych przez mieszkańców i ich organizacje, składanie zasadnych i merytorycznych interpelacji i zapytań oraz tego czy składane są samodzielnie, czy radny składa interpelacje międzyklubowe oraz czy informuje mieszkańców o swojej działalności.

❗ W każdym przypadku analizowaliśmy czy radny swoją postawą i aktywnością buduje pozytywny wizerunek Rady Dzielnicy i pogłębia zaufanie mieszkańców do niej.

✅ JAK DOKONYWALIŚMY OCENY?
Opracowane z raportów informacje zostały odpowiednio ustandaryzowane do kwestionariuszy opisujących pracę radnych. Otrzymane w ten sposób dane liczbowe zostały następnie zaimportowane do przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, którego zadaniem było określenie łącznej sumy punktów w poszczególnych obszarach, a także przedstawienie łącznej oceny pracy radnego w zadanym okresie czasu.

Ocena łączna składała się z ocen w poszczególnych kategoriach. Przy maksymalnej sumie punktów dla oceny ogólnej wynoszącej 900pkt za kwartał (300pkt miesięcznie), w poszczególnych kategoriach radni mogli otrzymać 360 punktów za pracę w komisjach (waga 0,40) oraz po 270 punktów za aktywność na sesjach i pracę w terenie (wagi po 0,30).

? OCENA RADNYCH ZA IV KWARTAŁ 2019
Wyniki poszczególnych radnych jako całościową ocenę przedstawiliśmy w załączonej tabeli.

Podczas opracowywania kryteriów oceny i sposobu jej interpretacji wyróżniliśmy radnych, którzy osiągnęli minimum 30% łącznej sumy punktów (270 pkt i więcej). Ich wyniki należy interpretować jako radni, którzy wykonywali swój mandat powierzony przez mieszkańców w zadowalającym stopniu.

Z drugiej strony zwróciliśmy uwagę na radnych, których wynik nie przekroczył progu 20% łącznej sumy punktów (180 pkt i mniej). W tym przypadku ocena powinna skłonić do refleksji, wyciągnięcia wniosków i zmotywować do jeszcze aktywniejszej pracy na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców.

? CO DALEJ?
Interpretację wyników pozostawiamy Państwu do oceny jako mieszkańcom dzielnicy. Nasi społeczni obserwatorzy rozpoczęli już pracę nad analizą i oceną pracy radnych w I kwartale 2020 roku. Tak więc już teraz możemy poinformować, że kolejna ocena kwartalna zostanie opublikowana na przełomie marca i kwietnia 2020 roku.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO