OCHRONA SYGNALISTÓW

Od 17 grudnia 2021 dla większych pracodawców (250 i więcej pracowników) zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony tzw. sygnalistów. Są to osoby, które dokonały zgłoszenia naruszenia prawa w zakresie:
– zamówień publicznych;
– usług, produktów i rynków finansowych;
– zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
– bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
– bezpieczeństwa transportu;
– ochrony środowiska;
– ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
– bezpieczeństwa żywności i pasz;
– zdrowia i dobrostanu zwierząt;
– zdrowia publicznego;
– ochrony konsumentów;
– ochrony prywatności i danych osobowych;
– bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające lub ujawniające informacje lub uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa. Będą to nie tylko pracownicy, ale także:
– kandydaci do zatrudnienia i byli pracownicy,
– osoby świadczące na rzecz szkoły usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
– stażyści,
– wolontariusze.
Nowy obowiązek wprowadzenia ochrony sygnalistów będą miały również szkoły i placówki oświatowe. Nowy obowiązek obejmie wyłącznie takie szkoły i placówki, które zatrudniają minimum 50 pracowników. Wszystkie wymogi będą musiały być spełnione już do 17 grudnia 2021 r.