INTERPELACJE RADNYCH

Zgodnie z § 32 Statutu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców. Zgodnie z treścią przepisu interpelacja dotyczy spraw istotnych i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Zarząd Dzielnicy. Interpelacja powinna zawierać pytania dotyczące przedstawionego w niej stanu faktycznego.
Obserwujemy w praktyce, że formułowane przez radnych interpelacje nie odpowiadają treści przepisów. Najczęstszą wadą jest brak określenia w interpelacji stanu faktycznego oraz nieadekwatność pytań. W zakresie treści, zdarzają się przypadki interpelacji, które nie dotyczą spraw istotnych dla dzielnicy, a nawet przypadki kierowania w interpelacji spraw de facto prywatnych, dotyczących samych radnych (przykład poniżej – w załączeniu).
Należy również wskazać, że interpelacja jest środkiem o charakterze kontrolnym, który bywa błędnie wykorzystywany przez radnych do formułowania wniosków do zarządu dzielnicy. W tym miejscu wymaga podkreślenia, że do realizacji przez radnych wniosków i postulatów, w tym zakresie działań inwestycyjnych, służy inicjatywa uchwałodawcza.
Interpelacja jest bardzo ważnym narzędziem o charakterze kontrolnym służącym do efektywnego wykonywania mandatu radnego. Niezwłoczna publikacja interpelacji oraz termin na udzielenie odpowiedzi – maksymalnie 21 dni – wzmacnia znaczenie tego środka kontroli.