Radni interpelacje piszą…

✍ RADNI INTERPELACJE PISZĄ…

? Zgodnie z art. 24 ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelację i zapytania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawodawca zastrzegł, że interpelacja powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego przedmiotem interpelacji oraz wynikającego z niej pytania. Zapytania radnych powinny dotyczyć aktualnych problemów gminy, a także uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym danego zagadnienia. Tu także ustawodawca zastrzegł, że zapytanie radnego powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego przedmiotem zapytania oraz wynikającego z niego pytania. Interpelacje i zapytania powinny być składane na piśmie do przewodniczącego rady, który winien je niezwłocznie przekazać burmistrzowi, który jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania do udzielenia odpowiedzi. Treść wszystkich interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie winna być podana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczne zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

? Z uwagi na to, że zarówno interpelacja jak i zapytanie to bardzo istotne narzędzia kontrolne przy wykonywaniu mandatu radnego, obserwatorzy społeczni przeanalizowali interpelacje i zapytania złożone przez włochowskich radnych w okresie październik-grudzień 2019. Zdecydowanie najwyżej punktowane były interpelacje złożone samodzielnie. Niestety w obecnej kadencji są radni, którzy przez rok kadencji nie złożyli żadnej interpelacji ani zapytania.

❗ PS. Mieszkańcy czekają na chociaż jedną interpelacje międzyklubową – co dowiodłoby, że sprawy społeczne i dzielnicowe są ważniejsze niż przepychanki polityczne.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO