RADNY – ORGANIZATOR LOKALNYCH IMPREZ CZY STRAŻNIK DZIAŁAŃ ZARZĄDU?

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Każdy radny może korzystać z dwóch trybów dostępu do informacji – trybu ogólnego regulowanego przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz trybu regulowanego przepisami ustrojowych ustaw samorządowych. Radny sam dokonuje wyboru w jakim trybie występuje do wnioskodawcy, co musi zakomunikować we wniosku. Tryb ustrojowych ustaw samorządowych umożliwia także radnemu wstęp do określonych pomieszczeń oraz wglądu w działalność określonych jednostek organizacyjnych. To są indywidualne uprawnienia każdego radnego niezależne od uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnej.
Jak widać, oprócz interpelacji i zapytań radny na swoim ręku narzędzia do sprawowania funkcji kontrolnych w Radzie. To na ile z nich korzysta, pracując na rzecz mieszkańców zależy od kompetencji, charakteru i umiejętności danego radnego. Aby stać na straży swojej dzielnicy, dbać o jej majątek i mieszkańców radny powinien podejmować działania kontrolne. Może, a nawet powinien patrzeć Zarządowi Dzielnicy i urzędnikom na ręce, sprawdzać jakość pracy, trafność podejmowanych decyzji i informować o tym mieszkańców. Siłą skutecznego radnego jest wiedza i dociekliwość, a nie umiejętność organizacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicy. Bo w tym celu powołane są odrębne instytucje, których działanie powinien skontrolować radny.
Warto zastanowić się ilu włochowskich radnych wykonuje swoje główne zadanie, jakim jest kontrola celowości i gospodarności decyzji podejmowanych przez Zarząd? Radny nie musi organizować mieszkańcom pikników, imprez okolicznościowych, radny powinien dawać mieszkańcom gwarancje transparentności podejmowanych przez Zarząd dzielnicy decyzji.