ZAPYTANIA NA SESJI

W poprzednich wpisach wyjaśniliśmy czym jest interpelacja i jakie są prawne ramy tego narzędzia służącego radnym do wykonywania obowiązków. Jednak poza interpelacjami składanymi na piśmie, radni mogą kierować do zarządu dzielnicy ustne zapytania.
Zgodnie ze statutem dzielnicy zapytanie składane jest ustanie na sesji i nie może trwać dłużej niż 2,5 minuty. Dotyczyć powinni spraw o charakterze incydentalnym i tak samo jak interpelacja powinno dotyczyć spraw dzielnicy bądź jej mieszkańców.
Niestety obserwujemy, że coraz częściej radni otrzymują od zarządu bądź przedstawiciela urzędu odpowiedź na sesji o treści: „odpowiemy na piśmie”.
W tym miejscu należy podkreślić, że odpowiedź na zapytanie powinna być co do zasady udzielana ustnie na sesji. Jedynie wyjątkowo, jeżeli udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia analiz, odpowiedź może być udzielona pisemnie w terminie 14 dni. Analizując złożone przez radnych zapytania, wiele z nich, w naszej ocenie nie wymagało przeprowadzania analiz (np. zapytania o daty zakończenia inwestycji itp.). Nie spotkaliśmy się z reakcją rady na takie nadużywanie odpowiedzi pisemnych przez zarząd dzielnicy.