PILNE! ❗Jest „raport końcowy”❗ Czy będzie przedmiotem obrad sesji rady dzielnicy❓

W dniu 11 lipca Doraźna Komisja ds. wyjaśnienia nieprawidłowości i przypadków korupcji w Urzędzie Dzielnicy Włochy związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie pełnienia funkcji Burmistrza przez Artura W., przedstawiła swój „raport końcowy”.
W związku z tym dokumentem pojawia się wiele pytań.
Pierwszym pytaniem jest to, czy w związku z przyjęciem „raportu końcowego” doraźna komisja zakończyła swoje prace, a co za tym idzie, czy upłynął czas, na który została powołana. Przypomnijmy, że zgodnie ze statutem komisję doraźne tworzone są na określony czas. W uchwale powołującej komisję wskazano, że „powołana jest na czas analizy wszystkich postępowań
ws. uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu toczących się lub zakończonych w czasie pełnienia przez Artura W. funkcji Burmistrza Dzielnicy Włochy.”
Z jednej strony komisja doraźna przedstawiła swój „raport końcowy”, jednak wskazano, że z różnych przyczyn komisja nie otrzymała dokumentów dotyczących wszystkich postępowań, a więc nie była w stanie przeanalizować wszystkich spraw, o których mowa w uchwale.
Jeżeli jednak, komisja doraźna wraz z przyjęciem „raportu końcowego” zamierza zakończyć swoją działalność, na co wskazywałaby nazwa tego dokumentu („końcowy”), to zgodnie z par. 35 ust. 5 statutu dzielnicy, komisja ta obowiązana jest przedstawić Radzie Dzielnicy sprawozdanie do rozpatrzenia. „Raport końcowy” jak wynika z informacji przedstawionych przez przewodniczącego komisji doraźnej został przekazany do Zarządu Dzielnicy oraz Przewodniczącej Rady Dzielnicy z oczekiwaniem publikacji na stronie internetowej oraz w BIP.
Nie wiadomo jednak czy „raport końcowy” został przekazany również Radzie Dzielnicy jako sprawozdanie komisji doraźnej.